The metal care solution
Roest verwijderen met industriële kracht

Gebruiksaanwijzing Ranex Rustbuster

 

Toepassingen:   rustbuster

 1. Roest en zware roest vernietigen tot in de kern
 2. Verwijderen van oppervlakte roest, roestslijpsel, vliegroest en roeststrepen
 3. Verwijderen van roest en aanslag op RVS, chroom, koper, polyester (gelcoat)
 4. Verwijderen van kalkaanslag

Ranex Rustbuster heeft geen nadelig effect op coating, lak, polyester en rubber. Het restproduct van het roest-oplosproces is een inactief ijzerfosfaat.

ONDERGROND CONDITIES

 1. Verwijder olie, vet, chemicalien, loszittende verf en losse roestdelen
 2. Bij oude en gefosforteerde roest is het nuttig om het oppervlak open te maken met grof schuurpapier of een staalborstel
 3. Het te behandelen oppervlak moet droog zijn

 Roest verwijderen

 • Verwijder eerst olie, vet, loszittende verf en losse roestdelen
 • Ranex Rustbuster aanbrengen op de roest met een kwast
 • Droogtijd: 24 uur
 • Het oppervlak is na droging geschikt om geconserveerd te worden met uw eigen verfsysteem (1- of 2-componenten).
 • Het behandelde oppervlak is ongeveer 6 weken beschermd tegen opnieuw roesten
 • Verwijder overtollige Ranex Rustbuster op het omringende materiaal (lak of metaal) met een vochtige doek.

*Belangrijk: Ranex Rustbuster geeft een tijdelijke bescherming aan het behandelde oppervlak, maar kan niet voorkomen dat niet geconserveerde oppervlakken opnieuw gaan roesten.

Verwijderen van oppervlakteroest, roestslijpsel, vliegroest en roeststrepen (roestvlekken)

 • Ranex Rustbuster aanbrengen op het met roest geïnfecteerde oppervlak
 • Zodra de vliegroest en roestvlekken opgelost zijn, het oppervlak afnemen met een vochtige doek of naspoelen met water.
 • Het oppervlak is na het spoelen geschikt om gecoat te worden.

Verwijderen van roest en aanslag op RVS, chroom, koper, polyester (gelcoat)

 • Ranex Rustbuster aanbrengen
 • De Ranex niet laten drogen
 • Nadat de roest en aanslag verdwenen is, het oppervlak afspoelen met water of afnemen met een vochtige doek.

Verwijderen van kalkaanslag

 • Ranex aanbrengen en een paar minuten in laten werken
 • De Ranex niet laten drogen
 • Het oppervlak afnemen met een vochtige doek.

* Contact vermijden met de aluminium, droog beton, antifouling, marmer, natuursteen en gegalvaniseerd oppervlak

* Geverfde en gelakte oppervlakken eerst testen op kleurvastheid, er kan verkleuring ontstaan

DROGING

Droogtijd bij zware roest op staal: 24 uur

Droogtijd bij roestslijpsel, vliegroest, roeststrepen en kalkaanslag: niet laten drogen, maar zodra de roest is weggetrokken, het oppervlak afnemen met een vochtige doek of naspoelen met water.
VERPAKKINGEN 
verkrijgbaar in 0.25 EN 0.5 LITER EN 1, 4 EN 20 LITER

EERSTE HULP

H314 veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletselP260 Stof/rook/gas/nevel/damp/ spuitnevel niet inademen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (en haar): verontreinigde kleding direct uittrekken – huid met water afspoelen/ afdouchen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM en arts raadplegen.

P405 Achter slot bewaren – buiten bereik van kinderen houden.

P501 De inhoud verwerken volgens de (inter-)nationale voorschriften.

Tel. noodgevallen: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: +31 (0) 30 2748888

DISCLAIMER

De prestaties van dit product zijn afhankelijk van de juiste voorbereiding, aanbrengen op een gezonde ondergrond en aandacht aan de instructies op het etiket. De grote verscheidenheid in oppervlakcondities maakt het onmogelijk voor het bedrijf aansprakelijkheid te nemen voor schade, gevolgschade of anderszins schade voortvloeiend uit het gebruik van dit product. Indien het product in gebreke blijft, wanneer het product niet voldoet aan de verwachting, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot het vervangen van alleen het product. Wij behouden ons het recht voor de specificaties en toepassing technieken te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Voor verder advies kunt u contact opnemen met Ranex Rustbuster.

Telefoonnummer: +31 (0)6 55308639

Website: www.ranexrustbuster.com

Produktinformatie Handelsonderneming Weerstand – juni 2013