Roest van chroom verwijderen

Roest van chroom verwijderen

Eenvoudig roest op chroom verwijderen

Roest van chroom verwijderen met Ranex Rustbuster; het enige product wat roest echt vernietigt en verwijdert. Het product is duurzaam voor materiaal en coating. Het antiroest middel is eenvoudig en effectief in gebruik bij het verwijderen van roest, roestslijpsel, vliegroest en roeststrepen.

Door middel van een chemisch proces wordt roest in de kern vernietigd en verwijderd. De roest wordt als het ware verbrand. Het restproduct van het roest-vernietigingsproces is een inactief ijzerfosfaat. Door de sterk penetrerende werking van Ranex Rustbuster wordt de roest tot in de kern vernietigd. 

Ranex Rustbuster wordt gebruikt bij het behandelen van roest op metalen als ijzer, staal, rvs, chroom en koper.

Het product is te gebruiken bij het behandelen van roest of vliegroest op coating, lak, polyester, rubber en hout.

Chemische oppervlakte behandeling is een bijzonder goed alternatief voor stralen en schuren.
Een efficiënte en hoogwaardige werking en een tijdelijke conservering in één behandeling.

De voordelen van Ranex Rustbuster

 1. Roest wordt in de kern vernietigd en verwijderd
 2. Door het soortelijk gewicht van 1.2 en de lage oppervlaktespanning, komt Ranex Rustbuster bij de bron waar de roest ontstaat.
 3. Het behandelde oppervlak is een uitstekende grondlaag en geeft een goede hechting aan de primer of coating.
 4. Ranex Rustbuster geeft het behandelde oppervlak een tijdelijke bescherming van tenminste 6 weken
 5. Elke 1- of 2 componenten primer of coating kan gebruikt worden na de roestbehandeling
 6. Bijzonder geschikt voor het verwijderen van roestslijpsel, vliegroest en roeststrepen.
 7.  Ranex Rustbuster heeft géén nadelig effect op de kwaliteit van metaal, rvs, chroom, coating, lak, verf, polyester en rubber.
 8. Ranex Rustbuster is bijna net zo vloeibaar  als water, waardoor het bijzonder geschikt is voor het verwijderen van roest op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals holle pijpen, hoeken, dubbelingen etc.

[carousel_slide id=’785′]


Behandelen van roest met Ranex Rustbuster

TOEPASSINGEN Ranex Rustbuster

1. Roestverwijderaar: roest en zware roest vernietigen en verwijderen tot in de kern

2. Verwijderen van oppervlakte roest, vliegroest en roeststrepen

3. Verwijderen van roest en aanslag op RVS, chroom, koper, polyester (gelcoat)

4. Verwijderen van kalkaanslag

ONDERGRONDCONDITIES

1. Verwijder olie, vet, chemicalien, loszittende verf en losse roestdelen

2. Bij oude en gefosforteerde roest is het nuttig om het oppervlak open te maken met grof

schuurpapier of een staalborstel

3. Het te behandelen oppervlak moet droog zijn

TOEPASSING : Roest oplossen

1.Verwijder eerst olie, vet, loszittende verf en losse roestdelen

2. Ranex Rustbuster aanbrengen op de roest met een kwast of een roller

3. Droogtijd 24 uur

4. Het oppervlak is na droging geschikt om geconserveerd te worden met uw eigen verfsysteem (1-of 2-componenten).

 • Het behandelde oppervlak is beschermd tegen opnieuw roesten gedurende tenminste 6 weken
 • Verwijder overtollige Ranex Rustbuster op het omringende materiaal (lak of metaal) met een
 • vochtige doek.
 • Mocht het oppervlak tijdens het droogproces vochtig worden, dan wordt het residu van het roest-oplos proces zichtbaar. Deze zichtbare witte stof (ijzerfosfaat) is verder niet van invloed op de kwaliteit van het proces. De witte stof wordt bij opgenomen door de nieuwe verflaag.

-note: Ranex Rustbuster geeft een tijdelijke bescherming aan het behandelde oppervlak, maar kan niet voorkomen dat niet geconserveerde oppervlakken opnieuw gaan roesten.

Verwijderen van ROESTSLIJPSEL, VLIEGROEST EN ROESTVLEKKEN

1. Ranex Rustbuster aanbrengen op het met roest geïnfecteerde oppervlak

2. Zodra de vliegroest en roestvlekken opgelost zijn, het oppervlak naspoelen met water. De Ranex niet laten opdrogen.

3. Het oppervlak is na het spoelen geschikt om geconserveerd te worden met uw verfsysteem.

Verwijderen van ROEST EN AANSLAG op RVS, chroom, koper, polyester (gelcoat)

1. Ranex Rustbuster aanbrengen met kwast of roller

2. Nadat de roest en aanslag verdwenen is, het oppervlak afspoelen met water of afnemen met een vochtige doek. 

3. Het oppervlak niet laten drogen.

Verwijderen van KALKAANSLAG

1. Ranex aanbrengen en een paar minuten in laten werken.

2. Het oppervlak afnemen met een vochtige doek.

3. Het oppervlak niet laten drogen.

Ranex Rustbuster heeft geen nadelig effect op coating, lak, polyester en rubber. Ranex Rustbuster niet op laten drogen op coating, lak, polyester en rubber, maar afnemen met een vochtige doek, zodra de roest of kalk is opgelost.

Het restproduct van het roest-oplosproces is een inactief ijzerfosfaat

* Belangrijk: contact vermijden met de aluminium, droog beton, antifouling, natuursteen, marmer & geanodiseerd en gegalvaniseerde oppervlakken en plastics.

* Geverfde en gelakte oppervlakken eerst testen op kleurvastheid, er kan verkleuring ontstaan.

VERPAKKINGEN: verkrijgbaar in 0.25 EN 0.5 LITER EN 1, 4 EN 20 LITER

EERSTE HULP

· Gevarenaanduidingen
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel 

EUH071 Bijtend voor luchtwegen 

Veiligheidsaanbevelingen
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften. 

Telefoonnummer bij noodgevallen: 

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: +31 (0) 30 2748888

DISCLAIMER

De prestaties van dit product zijn afhankelijk van de juiste voorbereiding, aanbrengen op een gezonde ondergrond en aandacht aan de instructies op het etiket. De grote verscheidenheid in oppervlakcondities maakt het onmogelijk voor het bedrijf aansprakelijkheid te nemen voor schade, gevolgschade of anderszins schade voortvloeiend uit het gebruik van dit product. Indien het product in gebreke blijft, wanneer het product niet voldoet aan de verwachting,

dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot het vervangen van alleen het product. Wij behouden ons het recht voor de specificaties en toepassing technieken te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Voor verder advies kunt u contact opnemen met Ranex Rustbuster.
Telefoonnummer: +31 (0)655308639 / +31 (0)643790212
Website: www.ranexrustbuster.com
Produktinformatie VOF Handelsonderneming Weerstand – maart 2017

Ranex Rustbuster niet gebruiken op: gegalvaniseerd staal, aluminium, beton, natuursteen, marmer en antifouling.