Veiligheidsblad

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de onderneming 

· 1.1 Productidentificatie

· Handelsnaam: Ranex Rust Buster

· 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· Toepassing van de stof / van de bereiding Roestverwijderaar

· 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

· Fabrikant/leverancier:

Handelsonderneming Weerstand VOF

Bolwerk 4 

8715 HN Stavoren – Nederland

tel. +31 6 55308639 

e-mail: info@ranexrustbuster.com 

internet: www.ranexrustbuster.com

· Verdere informatie verkrijgbaar via: info@ranexrustbuster.com 

· 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht): +31 30 274 88 88 

Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele vergiftigingen

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

· 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

· Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 

 

GHS05 corrosie

Skin Corr. 1B H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden 

Eye Dam. 1    H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel

· 2.2 Etiketteringselementen 

· Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

 · Gevarenpictogrammen

 

       

GHS05

· Signaalwoord: Gevaar

· Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering: fosforzuur

· Gevarenaanduidingen 

H314      Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel 

EUH071 Bijtend voor luchtwegen

· Veiligheidsaanbevelingen

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. 

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. 

P305+P351+P338BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P405 Achter slot bewaren. 

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

· 2.3 Andere gevaren 

· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

· PBT:

Voldoet niet aan de specifieke criteria uiteengezet in ANNEX XIII van Verordening 1907/2006 en de stof wordt daardoor niet

beoordeeld als PBT. 

· zPzB:

Voldoet niet aan de specifieke criteria uiteengezet in ANNEX XIII van Verordening 1907/2006 en de stof wordt daardoor niet beoordeeld als zPzB.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

· 3.2 Chemische karakterisering: Mengsels

· Beschrijving: Mengsel van onderstaande stoffen met ongevaarlijke bijmengingen. 

· Gevaarlijke inhoudstoffen:

CAS: 7664-38-2

EINECS: 231-633-2

fosforzuurSkin Corr. 1B, H31425-50%
CAS: 7720-78-7

EINECS: 231-753-5

ijzer(II)sulfaat Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, 

 H315; Eye Irrit. 2, H319

Aq. Chr. 3 H412

3-<10%

· Aanvullende gegevens: De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

· 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

· Algemene informatie: Slachtoffer uit de gevarenzone verwijderen en neerleggen. 

· Na het inademen:

Verse lucht of zuurstof toedienen; deskundige medische hulp inroepen.

Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging. 

· Na huidcontact:

Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Onmiddellijk met water afwassen. Onmiddellijk deskundig medisch advies inwinnen.

· Na oogcontact: 

Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en dokter raadplegen. Spoel minimaal 15 minuten met water. Contactlenzen verwijderen.

· Na inslikken: 

Drink zeer veel water en voer verse lucht aan. Onmiddellijk een dokter waarschuwen. Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp raadplegen.

· 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Geen additionele relevante informatie beschikbaar. 

· 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Voor specialistisch advies dient de arts contact op te nemen met het NVIC.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

· 5.1 Blusmiddelen 

· Geschikte blusmiddelen:

Niet van toepassing. Het product is niet brandbaar.

Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen. 

· Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: 

Krachtige waterstraal. 

· 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij verhitting of brand is het ontstaan van giftige gassen mogelijk. 

Fosforzuur dampen en fosforoxides. 

Irriterende rook. 

Water gebruikt voor het blussen dat in contact is geweest met het product kan corrosief zijn.

· 5.3 Advies voor brandweerlieden 

· Speciale beschermende kleding:

Standaard beschermende uitrusting voor brandweerlieden.

· Verdere gegevens 

De brandresten en het besmette bluswater moeten overeenkomstig de overheidsvoorschriften worden geborgen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

· 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 

Gebruik geschikte beschermingsmiddelen (zie hoofdstuk 8). Beschermende kleding aantrekken. 

Niet beschermde personen op afstand houden. 

Voor voldoende ventilatie zorgen.

· 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen: 

Lekken dichten indien dit zonder risico mogelijk is. 

Kleine hoeveelheden kunnen met behoorlijk veel water verdund en weggespoeld worden. 

Grotere hoeveelheden niet in riolering of afvalwater terecht laten komen.

Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.

· 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal: 

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen. 

Neutralisatiemiddel gebruiken. 

Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen. 

Voor voldoende ventilatie zorgen.

· 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken 

Informatie inzake veilig gebruik – zie hoofdstuk 7. Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting – zie hoofdstuk 8. Informatie inzake berging – zie hoofdstuk 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

· 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 

Aërosolvorming vermijden. 

Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.

· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: 

Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

· 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 

· Opslag: · Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: 

Zuurbestendige vloer voorzien. 

· Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: 

Niet bewaren met alkaliën (logen).

· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: 

Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten. 

· 7.3 Specifiek eindgebruik 

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: 

Geen aanvullende gegevens. Zie 7. 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

· 8.1 Controleparameters

· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:
7664-38-2 fosforzuur
PuGWKorte termijn waarde: 2 mg/m3 

Lange termijn waarde: 1 mg/m3

· Aanvullende gegevens: 

Als basis dienden lijsten die bij opstelling van dit veiligheidsinformatieblad geldig waren.

· 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen: 

· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. 

· Ademhalingsbescherming:

Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming gebruiken. 

Aanbevolen filtertype: Filter P2 (volgens DIN 3181) voor vaste en vloeibare deeltjes van schadelijke stoffen. 

· Handbescherming: 

 · Handschoenmateriaal  Nitrilrubber EN 374-3:2003 

· Doordringingstijd van het handschoenmateriaal

Handschoendikte: 0.11 mm

Penetratietijd:  > 480 min

De te gebruiken beschermende handschoenen moeten voldoen aan de specificaties van EG regeling 89/686/EEG en de daaruit voortkomende norm EN374, bijvoorbeeld KCL741 Dermatril(®) L

· Oogbescherming:

 

Nauw aansluitende veiligheidsbril (EN 166).

· Lichaamsbescherming: 

Draag geschikte beschermende kleding (EN ISO 13688) 

Beschermende kleding tegen vloeibare chemicalien welke de romp en ledematen bedekken en bescherming bieden zoals vastgelegd in EN 13034-6.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

· 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
· Algemene gegevens

 · Voorkomen:

Vorm:  

Kleur: 

· Reuk:

· Geurdrempelwaarde:

Vloeistof

Kleurloos

Geurloos

Niet bepaald

· pH-waarde bij 20 °C:1,5 (1% HePO4)
· Toestandsverandering 

  Smeltpunt/smeltbereik: 

  Kookpunt/kookpuntbereik:

Niet bepaald

> 100 °C

· Vlampunt:Niet van toepassing
· Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):Niet bruikbaar
· Ontstekingstemperatuur:
Ontledingstemperatuur:Niet bepaald
· Zelfonsteking:Het product ontbrandt niet uit zichzelf
· Ontploffingsgevaar:Het product is niet ontploffingsgevaarlijk
· Ontploffingsgrenzen: 

Onderste:

Bovenste:

Niet bepaald

Niet bepaald

· Dampspanning bij 20 °C:23 hPa
· Dichtheid bij 20 °C:

· Relatieve dichtheid 

· Dampdichtheid 

· Verdampingssnelheid

1,2

Niet bepaald

Niet bepaald

Niet bepaald

· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met 

Water:

Volledig mengbaar 
· Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): Niet bepaald

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

· 10.1 Reactiviteit Kan bijtend zijn voor metalen. 

· 10.2 Chemische stabiliteit 

· Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij opslag en hantering volgens voorschrift. 

· 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend. 

· 10.4 Te vermijden omstandigheden Geen additionele relevante informatie beschikbaar.

 · 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:

Vermijdt contact met basen, metaaloxiden en metalen. 

Gescheiden van reductiemiddelen bewaren. 

Oxidatiemiddelen , sterke zuren , alkali- en aardalkalimetalen, diverse kunststoffen , lichte metalen (+ Legeringen ).

· 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: 

Gevaarlijke ontleding kan worden geproduceerd uit de vervluchtiging, reactie of oxidatie van de stoffen. Fosforoxyde (b.v. P205) De ontledingsproducten hangen af van de temperatuur, luchttoevoer en de aanwezigheid van andere stoffen. 

Bij verhitting of brand is het ontstaan van giftige gassen mogelijk.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

· 11.1 Informatie over toxicologische effecten 

· Acute toxiciteit Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· Indelingsrelevante LD/LC50-waarden:
7664-38-2 fosforzuur
Oraal LD502600 mg/kg (Rat)
Dermaal LD502740 mg/kg (Konijn)
Inhalatief LC50/4 h850 mg/l (Rat) (2hrs)

· Huidcorrosie/-irritatie 

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

· Ernstig oogletsel/oogirritatie 

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

· Ademhalingsorganen: Corrosief voor het ademhalingssysteem. 

· Bij inslikken: Sterk irriterend voor de mond, de keel en de spijsverteringskanalen.

· Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. 

· Mutageniteit in geslachtscellen Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. 

· Kankerverwekkendheid Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· Giftigheid voor de voortplanting Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. 

· STOT bij eenmalige blootstelling Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· STOT bij herhaalde blootstelling
7664-38-2 fosforzuur
OraalNOAEL (rep dose tox250 mg/Kg bw/day (Rat) 54 dagen

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. 

· Gevaar bij inademing Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

· 12.1 Toxiciteit

· Aquatische toxiciteit:
7664-38-2 fosforzuur
EC50 (48h)>100 mg/l (Daphnia Magna) (OECD202)
EC50 (72h) (statisch)>100 mg/l (Desmodesmus Subspicatus) (OECD201)

· 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid Geen additionele relevante informatie beschikbaar. 

· 12.3 Bioaccumulatie Geen additionele relevante informatie beschikbaar. 

· 12.4 Mobiliteit in de bodem Geen additionele relevante informatie beschikbaar. 

· Verdere ecologische informatie:

· Algemene informatie:                                                                                                                                                 

Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. 

Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein.

Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering. 

Mag niet onverdund of niet geneutraliseerd in oppervlaktewater of in afwateringskanaal geloosd worden. 

Wegspoelen van grotere hoeveelheden in rioleringen of waterlopen kan tot een verlaging van de pH-waarde leiden. Een lage pH-waarde beschadigt in het water levende organismen. 

In de verdunning van de toepassingsconcentratie verhoogt de pH-waarde aanzienlijk, zodat na het gebruik van het product het afvalwater dat in de riolering geraakt maar een gering gevaar vormt voor het water.

· 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

· PBT:

Voldoet niet aan de specifieke criteria uiteengezet in ANNEX XIII van Verordening 1907/2006 en de stof wordt daardoor niet beoordeeld als PBT. 

· zPzB:

Voldoet niet aan de specifieke criteria uiteengezet in ANNEX XIII van Verordening 1907/2006 en de stof wordt daardoor niet

beoordeeld als zPzB. 

· 12.6 Andere schadelijke effecten Geen additionele relevante informatie beschikbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

· 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens geldende wet-en regelgeving. 

· Niet gereinigde verpakkingen:

· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens geldende wet-en regelgeving.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

· 14.1 VN-nummer
· ADR,RID,ADN, IMDG, IATA                       UN1805
· 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

· ADR/RID/ADN                                                1805 FOSFORZUUR, OPLOSSING, Mengsel

· IMDG, IATA                                                     PHOSPHORIC ACID, SOLUTION, mixture

· 14.3 Transportgevarenklasse(n)

· ADR,RID,ADN, IMDG, IATA

· klasse                                                             8 Bijtende stoffen

· Etiket                                                              8

· 14.4 Verpakkingsgroep: 

· ADR,RID,ADN, IMDG, IATA                       III

· 14.5 Milieugevaren: 

· Marine pollutant:                                 Neen

· 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Waarschuwing: Bijtende stoffen

· Kemler-getal:                                                80

· EMS-nummer:                                               F-A,S-B 

· Segregation groups                                     Acids

80 · 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig 

bijlage II bij Marpol en de IBC-code              Niet van toepassing

· Transport/verdere gegevens
· ADR/RID/ADN                                                                                                                                                             

· Beperkte hoeveelheden (LQ)         5L

· Vervoerscategorie                                   3

· Tunnelbeperkingscode                       E

· VN “Model Regulation”:                       UN1805, FOSFORZUUR, OPLOSSING, Mengsel, 8, III

* RUBRIEK 15: Regelgeving

· 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel 

Geen opmerkingen.

· SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
geen der bestanddelen staat op de lijst.
· SZW-lijst van mutagene stoffen
geen der bestanddelen staat op de lijst.
· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· Europeese voorschriften: Geen additionele relevante informatie beschikbaar. 

· Nationale voorschriften:

· Gevaarklasse v. water: Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Saneringsinspanning A 

· 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. Echter, deze informatie is geen garantie voor producteigenschappen en bevestigd geen contractuele overeenkomst.

ClassificatieRechtvaardiging
Skin Corr. H314testgegevens
Eye Dam 1, H318testgegevens

· Relevante zinnen 

H302 Schadelijk bij inslikken. 

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 

H315 Veroorzaakt huidirritatie. 

H318 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

· Afkortingen en acroniemen: 

NOEC: No Observed Effect Concentration 

IC50: Inhibition Concentration, 50 percent 

EC50: Effect Concentration, 50 percent 

BW: Body Weight 

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 

IATA: International Air Transport Association 

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) 

LC50: Lethal concentration, 50 percent 

LD50: Lethal dose, 50 percent 

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4 

Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1A 

Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B 

Skin Irrit. 2:     Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2 

Eye Dam. 1:   Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1 

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2                                                                                 

· * Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd

Rubriek 1.3 : Adresgegevens verstrekker

Rubriek 1.3 : Bedrijfsvorm verstrekker

Rubriek 2.2.: EUH071 Bijtend voor luchtwegen

Rubriek 3.2.: aanvulling: Aq.Chr. 3H412

Rubriek 8.2.: aanvulling: Filtertype Filter P2 (volgens DIN 3181)

Rubriek 8.2.: aanvulling: bijvoorbeeld KCL741 Dermatril(®) L 

Rubriek 8.2.: aanvulling: Beschermende kleding tegen vloeibare chemicalien welke de romp en ledematen bedekken en bescherming bieden zoals vastgelegd in EN 13034-6.

Rubriek 16: vermelde methoden volgens indicatie artikel 9 Verorderning (EG) nr. 1272/2008